Főoldal Utazási szerződés

Utazási szerződés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉSHEZ

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Polgári Törvénykönyvéről (Ptk) szóló 2013. évi V. törvény, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (R.), valamint az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet (Uterv.) hatályos rendelkezései alapján, kiegészítve és egységesen értelmezve a csatolt … számú mellékletekkel együtt

 

az IKAROSZ Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye 7621 Pécs, Király utca 15. Cégjegyzékszáma: 02-09-000084 adószáma:10354410-2-02 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartási száma: R00591/1993/1999 telefonszáma: 72/510-633 Fax: 72/336-467) (továbbiakban Utazásszervező), valamint

 

Megrendelő neve………………………………………………………………………..………

Lakcíme ………………………………………………………………………………………

e-mailcím/telefonszám:……………………………………………………………………..

(a továbbiakban: a jogszabályoknak megfelelően Megrendelő/Utas/Utazó) (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

 

között létrejött ………………..számú utazási szerződés mellékletét képezi.

 

Megrendelt szolgáltatás megnevezése:………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...........

Az utazás időpontja: 2024.……………...-tól, 2024.………….......ig, (…….ap/…..éjszaka)

Az Utazásszervező helyi képviselőjének

neve:……………………………………………………………………………………………....

székhelye:………………………………………………………………………………………...

telefonszáma, fax,  e-mail cím:………………………………………………………………….

 

 1.Szerződés megkötése (e fejezetben a szerződő fél: Megrendelő)

1.1 Az Utazásszervező minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét és az ajánlat szempontjából fontos egyéb információkat. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az Utazásszervező írásos visszaigazolása, illetve az utazási szerződés mellékletei (utastájékoztató, Voucher) tartalmazzák.

1.2 A tájékoztatóban rögzített információk, valamint az Utazásszervező által átadott, faxon, vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás, katalógus, a honlapon elhelyezett ismertető, egyedi tájékoztató, programleírás, vagy az egyedi szerződési feltételek és a honlapunkon szereplő, esetenként a programfüzet kiadása után aktualizált információk is a szerződés szerves részét képezik.

1.3 Megrendelő kijelenti, hogy az Utazásszervező szerződésében, kiadványában, a biztosítási tájékoztatóban és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni és nyilatkozatot tenni.

1.4 Az utazási szerződés a Szerződő Felek között a szerződés aláírásával, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, valamint az előleg megfizetésével jön létre, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre.

1.5. Abban az esetben, ha a jelentkezést az Utazásszervező helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Utazásszervező a szolgáltató partnere (külföldi/belföldi utazási iroda, repülőtársaság, stb.) a megrendelést írásban visszaigazolta. Az Utazásszervező a Megrendelőt a jelentkezés elfogadásáról ezt követően írásban értesíti. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, ha a teljes részvételi díj az Utazásszervező számlájára hiánytalanul és igazolható módon beérkezett. Ennek hiányában (bármilyen okból következett is be) a szerződés teljesítését az Utazásszervező megtagadhatja, és ez esetben az Utazásszervező felelősség nem terheli.

 

2. Szolgáltatások, részvételi díj

2.1 A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a teljes összeget, vagy előleget fizet, amelynek összege a teljes részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40%-a. Ettől az Utazásszervező akkor térhet el, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A részvételi díj fennmaradó részének megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes, kivéve, ha a közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A részvételi jegy a teljes részvételi díj befizetését követően kerül átadásra (legkorábban indulás előtt 5 nappal). Az utazási szolgáltatások csak a teljes díj (részvételi díj és egyéb költségek, közterhek) befizetésével vehetők igénybe. A Megrendelő és utastársai csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatásokat vehetik igénybe.

2.2 A Megrendelő fizetési késedelme esetén az Utazásszervező vagy teljesítést követelhet, ennek eredménytelensége esetén a szerződéstől elállhat. A Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárát köteles az Utazásszervezőnek megtéríteni a Ptk. vonatkozó szabályai alapján.

2.3 A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát (szállás, ellátás, utazás, stb.), szervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő adókat, egyéb kötelező terheket és díjakat (vízum, biztosítások, repülőtéri illeték, üdülőhelyi díj stb.) az Utazásszervező a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon, vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli.

 

3. Szolgáltatás- és díjváltozások

3.1. Utazásszervező jogosult az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a R. 6.§-ában meghatározott esetekben arányosan felemelni, azzal, hogy az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a díj az itt meghatározott okból sem emelhető.

Az Utazásszervező a díjemelés mértékét és indokát a Megrendelővel tartós adathordozón (pl. papír, elektronikus levél) közli. A díjemelés kiszámítása úgy történik, hogy az  Utazásszervező az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés teljes összegével felemeli.

Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 8%-ot, akkor a Megrendelő az utazási szerződést bánatpénz fizetés nélkül felmondhatja vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. A Megrendelő jelen bekezdés szerinti döntéséről köteles az Utazásszervezőt 3 munkanapon belül írásban tett nyilatkozattal tájékoztatni.

 

4. A Megrendelő szerződés átruházási, módosítási és elállási joga

4.1 A Megrendelő jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére átruházni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. A Megrendelő köteles erről az Utazásszervezőt írásban haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgálatás megkezdését megelőző hét napon belül tájékoztatni. A szerződés átruházásának feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő, még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az Utazásszervezőnek a szerződés átruházásából eredő költségeit.

4.2 Ha a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból az utazási szerződés módosítása válik szükségessé olyan okból, amely a szolgáltatás teljesítésére nincs kihatással (pl. személyes adatok változása), köteles az Utazásszervező módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni.

4.3 Eltérő megállapodás hiányában az 4.1. és 4.2. pontban hivatkozott költségtérítés mértékét 6000,- Ft/fő összegű adminisztratív költségátalányban határozza meg az Utazásszervező.

4.4 Az Utazásszervező a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának, valamint a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának/cseréjének jogát fenntartja. A változásokról köteles a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a Megrendelő a változást írásban elfogadja, az a szerződés részévé válik. Amennyiben a Megrendelő az értesítés kézhez vételétől számított 3 napon belül nem nyilatkozik, az Utazásszervező jogosult az esetleges késedelemből származó költségeinek csökkentése érdekében intézkedni. Az Utazásszervező ezen magatartása következtében a Megrendelőt ért esetleges kárért nem felelős.

4.5 Az Utas az utazási szerződést az utazás megkezdése előtt bármikor felmondhatja. A felmondást írásban kell az Utazásszervezővel az utazás részvételi számára hivatkozással közölni. A felmondás akkor válik hatályossá, ha arról az Utazásszervező hitelt érdemlően tudomást szerzett.

Ha a Megrendelő az utazási szerződést felmondja, és a felmondás oka nem a 3.1 pontban meghatározott ok, akkor köteles az Utazásszervező részére bánatpénzt fizetni, azzal, hogy az utazás megkezdését megelőző hatvan napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhető.  A bánatpénz mértéke az utazás megkezdése előtti

  • 61.napnál korábbi felmondás esetén a részvételi díj 10%-a, de legalább 6.000-Ft.
  • 60-35. napig a teljes részvételi díj 20%-a, de legalább 6.000,-Ft,
  • 34. naptól a 21. napig a teljes részvételi díj 40%-a
  • 20. naptól a 10. napig a teljes részvételi díj 80%-a
  • 9. naptól az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdése napján, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a teljes részvételi díj 100%-a.

 

5. Az Utazásszervező felmondási joga (e fejezet alkalmazásában a szerződő fél: Utas)

5.1 Az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést, amennyiben annak teljesítésében elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják vagy a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett és meghirdetett utaslétszámot nem éri el. Amennyiben az Utazásszervező ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor az Utazó választása szerint, vagy az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel vagy visszafizeti a teljes befizetett díjat. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli. Amennyiben helyettesítő szolgálatást nem tud nyújtani az Utazásszervező, vagy azt az Utazó nem fogadja el, úgy részére a teljes befizetett díjat  visszatéríti 14 napon belül.

Legkisebb utaslétszám autóbuszos utazások esetén: 35 fő. Egyéb utazások esetében: külön tájékoztató szerint.


6. Hibás teljesítés (e fejezet alkalmazásában a szerződő fél: Utazó)

6.1 Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az Utazó a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A kifogásról jegyzőkönyvet kell felvenni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni.

Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta – az Utazó az Utazásszervezőt köteles haladéktalanul tájékoztatni – a részvételi jegyen, vagy az utastájékoztatóban feltüntetett ügyeleti telefonszámon -, akinél az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötötte.

Ugyanígy kell eljárnia az Utazónak, amennyiben az utazás helyszínén jelenlévő utaskísérő, vagy a szolgáltató nem orvosolja a szerződésszegést. Az Utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az Utazó a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. Az Utazásszervező a beérkezett panaszt legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről az Utazót tájékoztatja.

6.2 Az Utazásszervező nem köteles a szerződésszegést orvosolni, amennyiben az lehetetlen, vagy aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére tekintettel. Ebben az esetben az Utazó díjengedményre vagy kártérítésre jogosult. A kártérítési felelősségre a Ptk. és a Korm. rendelet szabályai az irányadók.

 

7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

7.1 Az Utazásszervező, köteles tájékoztatást nyújtani az Utazónak az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól.

Ezen rendelkezések (útlevél és vízum beszerzése és érvényessége, a vám-, a deviza- és a közegészségügyi rendelkezések) betartása az Utazó felelőssége. Az Utazásszervező köteles a szerződés megkötése során az Utazó figyelmét felhívni erre és a rendelkezések folyamatos változására. Amennyiben a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, kártérítésre nem tarthat igényt.

 

8. Biztosítás

8.1 A részvételi díj a baleset-, betegség és poggyászbiztosítás (BBP), valamint az útlemondási biztosítás díját nem tartalmazza, azokat az Utazó egyénileg köti meg. Utazásszervező az útlemondási biztosításra a legkedvezőbb ajánlatot az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-től kapja. Az Utazó más biztosítóval is köthet útlemondási (stornó) biztosítást.

8.2 Utazásszervező a számára előírt vagyoni biztosítékra az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-vel kötött szerződést (címe: 1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365).

 

9. Egyéb tájékoztatások

9.1 Az Utazásszervező az adott program indulása előtt a még szabad helyeit eseti jelleggel kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle árcsökkentés vagy visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére visszamenőleg nem biztosíthatók.

9.2 Az Utazásszervező által meghirdetett különböző kedvezmények nem vonhatók össze, kivéve, ha erről kifejezetten így rendelkezik.

9.3 A szolgáltatás jellegéből eredő, vis maior körülmények (pl.: baleset az autópályán, határátlépésnél várakozás, műszaki meghibásodás, stb.) miatt az autóbuszjáratok megtervezett menetideje, esetleg útvonala, az autóbusz típusa és ülésrendje megváltozhat. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett programot, a szálláshelyet azonos kategórián belül, az autóbusz típusát és ülésrendjét, az idegenvezető személyét, a menetrendet, és az útvonalat megváltoztassa.

9.4 Az Utazók, poggyászuk és értéktárgyaik őrizetéről, felügyeletéről maguk gondoskodnak az utazás során.

9.5 Az egyénileg utazóknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről minden esetben a részvételi jegyen kapnak tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfoglalni. Az Utazónak felróható késésből eredő kárért az Utazásszervezőt kártérítési kötelezettség nem terheli.

9.6 Az Utazásszervező a szolgáltatás részét képező programoknak vis maior történő megváltozásáért (pl.: tűz) felelősséget nem tud vállalni.

9.7 Az Utazásszervező kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 5 nappal írásban tájékoztatja az Utast helyi képviselőjének, partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról. Ennek hiányában arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára az Utazásszervező történő kapcsolatfelvételt (keresse a részvételi jegyen, vagy az utas tájékoztatón ügyeleti telefonszámunkat), ill. arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat. Ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, erről az Utazásszervező munkatársai adnak tájékoztatást.


10. Jogviták rendezése

10.1 Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

10.2 Az Utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben békés megegyezésre törekszik. Ennek érdekében – ha szükséges a Baranya Megyei Békéltető Testületet – vitarendezési eljárásban is hajlandó részt venni. A vitarendezés sikertelensége esetén jogvitájuk rendezésére a pertárgy értékétől függően a Pécsi Járásbíróság illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Kijelentem, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat tudomásul vettem, aláírásommal egyidejűleg elfogadom, magamra és utastársaimra, az általam is képviselt személyekre nézve kötelezőnek tekintem.

 

Aláírásommal elismerem, hogy a szerződéskötést megelőzően az utazásra vonatkozó általános tájékoztatót megismertem, annak egy példányát, valamint az utazási szerződés egy példányát átvettem.

 

 

Kelt: Pécs, 2024. év……………… hó ………nap

 

 …………………………………                                                 …..……………………

    Ikarosz Kft. Utazási Iroda                                                          Utas / Megbízott

Nyomtatás

Összes látogató:
11037061
Ma: 10862

Kiemelt ajánlataink

Paralia - San Giorgio apartman *** Paralia - San Giorgio apartman ***

San Giorgio apartman autóbusszal

Zeusz Apartmanház *** Zeusz Apartmanház ***

Paralia - Villa Despina Apartmanház *** Paralia - Villa Despina Apartmanház ***

2-3-4 fős apartmanház

Paralia - Hotel Europa ***+ Paralia - Hotel Europa ***+

Klíma és wifi az árban!

Paralia - Alarzo Apartmanház **** Paralia - Alarzo Apartmanház ****