Főoldal Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezelésérőL ÜGYFELEK RÉSZÉRE

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az IKAROSZ Utazási Iroda Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

 

Az Adatkezelő adatai

Neve: IKAROSZ Utazási Iroda Kft.

Székhelye: 7621 Pécs, Király u. 15.

Iroda címe: 7621 Pécs, Király u. 15.

Telefonszáma: (72) 510-633

Elektronikus címe: info@ikarosz.hu

Honlap címe: www.ikarosz.hu

Adatkezelő adatvédelmi felelőse:

Elérhetősége:

 

Az adatvédelmi tisztviselő adatai

Neve:                   [*]

Postacíme:            [*]

Telefon:               [*]

E-mail:                 [*]

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

-    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

-    A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.,)

-      Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

 

A GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

   

3. Az adatkezelésre vonatkozó adatok

 

3.1 A kezelt személyes adatok

 

kezelésének célja:

az 1.számú  mellékletben található

az adatkezelés jogalapja:

az 1.számú  mellékletben található

tárolásának időtartama:

az 1.számú  mellékletben található

felsorolása illetőleg kategóriái:

az 1.számú  mellékletben található

forrása:

az 1.számú  mellékletben található

 

Több esetben a mellékletben foglaltak szerint az adatok megadása az érintett szabad döntésén múlik. Amennyiben a mellékletben foglalt személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett a fenti esetekben köteles a személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

- adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása,

- adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása.

 

 3.2 Címzett

 

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

 3.3 Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

 

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói, valamint szerződőt partnerei (utazásközvetítők), a szálláshely-szolgáltatók ismerhetik meg a szerződés teljesítése érdekében.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.


3.4 Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a Címzetteknél megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

 Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

       4. Az Ön jogai

 

4.1 A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)    az adatkezelés céljai;

b)    az érintett személyes adatok kategóriái;

c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)    az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)    az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

(2)  Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a jogszabály által előírt megfelelő garanciákról.

(3)  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

4.2 A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 4.3 A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

 

(1)       Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)    az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d)    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)    a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

(2)  Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3)  Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

 

4.4 A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)    az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

(2)  Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 4.5 A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

(2)  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

(3)  A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

(4)  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

(5)  Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

4.6 A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)        ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése

b)       és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

(2)  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

(3)  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

(4)  Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 4.7 A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 

 5. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:    1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:       +36 (1) 391-1400

fax.:            +36 (1) 391-1410

honlap:       www.naih.hu

 

  1. 1.       számú melléklet

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Közlés célja

Utazási szerződés megkötése

Megrendelő neve, lakcíme,

Megrendelő telefonszáma, e-mail címe (ha van),

Utasok adatai: név, születési idő, lakcím

Utasok útlevélszáma/személyi igazolvány száma, lejárati ideje,

Szolgáltatást meghatározó adatok: indulás helye és ideje, az elhelyezés helye, ideje, minősége, mennyisége, egységára, kedvezmény, teljes szolgáltatási díj,

Utas egyedi kéréséhez kapcsolódó adatok (pl. speciális étend),

Mozgásában korlátozott vagy a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre vonatkozó adatok

az utazási szerződés teljesítését/ megszűnését követő 5 év.

2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről,

2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

GDPR 9. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Szerződés teljesítése

Gyermekek adatainak kezelés

Utasok adatai: név, születési idő, lakcím

Utasok útlevélszáma/személyi igazolvány száma, lejárati ideje,

Szülői felügyeletet gyakorló személy adatai: név, születési hely, idő, felügyeleti jogra vonatkozó adatok,

Mozgásában korlátozott vagy a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre vonatkozó adatok

 

az utazási szerződés teljesítését/ megszűnését követő 5 év.

2013. évi V. tv. Polgári Törvénykönyvről

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja,

GDPR 9. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

Szerződés teljesítése

Utazásközvetítők, alvállalkozók adatai

Foglalásszám,

Poziciószám,

Megrendelő neve, lakcíme,

Megrendelő telefonszáma, e-mail címe (ha van),

Utasok adatai: név, születési idő, lakcím

Utasok útlevélszáma/személyi igazolvány száma, lejárati ideje,

Szolgáltatást meghatározó adatok: indulás helye és ideje, az elhelyezés helye, ideje, minősége, mennyisége, egységára, kedvezmény, teljes szolgáltatási díj,

Bankszámlaszám, bankkártya száma (átutalásos, illetve bankkártyás fizetés esetén),

 Utas egyedi kéréséhez kapcsolódó adatok (pl. speciális étend),

Mozgásában korlátozott vagy a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre vonatkozó adatok.

az utazási szerződés teljesítését/ megszűnését követő 5 év.

2013. évi V. tv. Polgári Törvénykönyvről

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja,

GDPR 9. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

 

Szerződés megkötése/ teljesítése

Panaszkezelés (Ügyfélszolgálat)

utazó neve;

telefonszám;

hívás időpontja;

utazó hangja;

Társaság helyszínen tartozkodó képviselőjének neve, hangja;

panasszal, nehéz helyzettel, kapcsolatos, az egyedül utazó kiskorúval folytatott hangfelvétel;

 

A panaszról készült jegyzőkönyvet 5 évig kell megőrízni.

 

Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (5) bekezdés, illetve 17/B. § (3) bekezdés,

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Rendelet 6.§ (1) bek f) pontja.

A Társaság a szolgáltatások teljesítésével összefüggésben, a helyszínen tartózkodó képviselőjén keresztül telefonos elérhetőséget biztosít

Biztosításkötés/kárrendezés

Természetes személyek személyazonosító és lakcím adatai, állampolgársága, postacím,

Szervezet esetében: név, rövidített név, székhely, telephely, adószám, képviseletre jogosult neve, beosztása;

Káreseményre vonatkozó adatok (amennyiben nem közvetlenül a Biztosítóhoz jelentette be az Utas)

 

Az igények érvéneyíthetőségének határidejéig 5 év

2014. évi LXXXVIII. tv. a biztosítási tevékenységről,

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,Rendelet 6.§ (1) bek a) pontja.

A Társaság a szolgáltatások teljesítésével összefüggésben, az Utas által kötött baleset- betegség, poggyászbiztosítás (BBP) megkötése

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Természetes személy vevő neve, címe;

Jogi személy neve, székhelye/telephelye, adószáma;

Szolgáltatásra vonatkozó adatok;

Fizetésre vonatkozó adatok: fizetési mód, teljesítés ideje, számla kelte, fizetési határidő, számla sorszáma, aláírás.

A  gazdasági eseményt követően legalább 8 évig

2000. évi C. tv. a számvitelről,

2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról.

A  Társaság szolgáltatását igénybe vevő Utazók, részére számlakibocsátás

Hátralékkezelés

Adós neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcím,

Az ügy körülményeitől függően: az adós lakóhelyét, munkahelyét, illetőleg székhelyét, telephelyét (a továbbiakban: székhelyét) és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helyét;

 

A szerződés megszűnésétől számított 5+1 év, jogszabály ennél hosszabb időt engedélyezhet (pl.Vht. 253/E § (2) bek).

 

1994. évi LIII. tv a bírósági végrehajtásról (továbbiakban: Vht),

2009. évi L. tv a fizetési meghagyásos eljárásról (továbbiakba: Fmhtv),

Rendelet 6. cikk (1) bek f) pontja. 

 

A Társaság által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban tartozást felhalmozókkal szembeni követelés érvényesítése.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés, fórum, hírlevél, fényképek megosztása

Név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet szövege,

Utazással, foglalással kapcsolatos adatok

Az érintetti hozzájárulás visszavonásakor, vagy szerződéskötés esetén az általános szabályok szerint.

2001. évi CVIII. tv. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről,

2007. évi CXXVII. tv. az általánoss forgalmi adóról.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

-          Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,

-          Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján.

 

A weboldal látogatása során a szolgáltatás bemutatása, online foglalás, az utasok egymás közötti tapasztalatainak megosztása.

Nyomtatás

Összes látogató:
11719349
Ma: 11716

Kiemelt ajánlataink

Paralia - San Giorgio apartman *** Paralia - San Giorgio apartman ***

San Giorgio apartman autóbusszal

Paralia - Alarzo Apartmanház **** Paralia - Alarzo Apartmanház ****

Paralia - Hotel Europa ***+ Paralia - Hotel Europa ***+

Klíma és wifi az árban!

Paralia - Villa Despina Apartmanház *** Paralia - Villa Despina Apartmanház ***

2-3-4 fős apartmanház

Zeusz Apartmanház *** Zeusz Apartmanház ***