Főoldal Utazási szerződés

Utazási szerződés

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (Ptk) szóló 2013. évi V. törvény 6: 254 § paragrafusának (1) – (5) bekezdései, illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet (R.), valamint az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet (Uterv.) hatályos rendelkezései alapján, kiegészítve és egységesen értelmezve a csatolt …… számú mellékletekkel együtt

Egyrészről az utazásszervező: IKAROSZ Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye 7621 Pécs, Király utca 15. Cégjegyzékszáma: 02-09-000084 adószáma:10354410-2-02 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartási száma: R00591/1993/1999, telefonszáma: 72/510-633 Fax: 72/336-467) továbbiakban a megrendelő (k) másrészről az utas (ok) között az alábbi feltételekkel:

 

név…………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...........

lakcím ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

e-mail cím / telefonszám: ……………………………………………………………………………………………………………………............................

(a továbbiakban: Utas) (a továbbiakban együtt: Felek vagy Szerződő Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.Szerződés megkötése

1.1 Az IKAROSZ Kft Utazási Iroda minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét és egyéb fontos információkat. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az IKAROSZ Kft Utazási Iroda írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.

1.2 A tájékoztatóhoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk, valamint az IKAROSZ Utazási Iroda részéről átadott, faxon, vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás, katalógus, a honlapon elhelyezett ismertető, egyedi tájékoztató, programleírás, vagy az egyedi szerződési feltételek és a honlapunkon szereplő, esetenként a programfüzet kiadása után aktualizált információk is a szerződés szerves részét képezik.

1.3 Az Utas kijelenti, hogy az IKAROSZ Utazási Iroda utazási szerződésében, kiadványában, a biztosítási tájékoztatóban és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja. Abban az esetben, ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy az IKAROSZ Utazási Iroda felé igazolja, hogy közte és a megbízó között szabályszerű – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás jött létre, úgy a szerződés alanyává a megbízó (Utas) válik. Amennyiben az eljáró személy ilyen igazolást nem mutat be, úgy minden, a szerződésből származó kötelezettség őt terheli. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó annak okán felmerülő, az IKAROSZ Utazási Irodát ért károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben nem az Utas, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az IKAROSZ Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az Utast.

1.4 Az utazási szerződés az Utasok és az IKAROSZ Utazási Iroda között a hivatkozott jogszabályok szerint a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével, ezzel egy időben az utazási szerződés elfogadásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre. Az esetben, ha a jelentkezést az IKAROSZ Utazási Iroda helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az IKAROSZ Utazási Irodának a szolgáltató partnere (külföldi/belföldi utazási iroda, repülőtársaság, stb.) a megrendelést írásban visszaigazolta. Az IKAROSZ Utazási Iroda az utast a jelentkezés elfogadásáról ezt követően írásban értesíti. Az utas tudomásul veszi, hogy jelen szerződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, ha a részvételi díj az IKAROSZ Utazási Iroda számlájára hiánytalanul és igazolható módon beérkezett. Ennek hiányában (bármilyen okból következett is be) a szolgáltatás biztosítását az IKAROSZ Utazási Iroda megtagadhatja, és ez esetben az IKAROSZ Utazási Irodát felelősség nem terheli.

2. Szolgáltatások, részvételi díj

2.1 Az Utas a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg teljes összeget, vagy előleget fizet, amelynek összege a teljes részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40%-a. Ettől az IKAROSZ Utazási Iroda akkor térhet el, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A hátralék megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes. A részvételi jegy a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra (legkorábban indulás előtt 5 nappal). Az utazási szolgáltatások csak a részvételi díj és az egyéb költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybe vételére jogosult.

2.2 A fizetési határidők be nem tartása esetén az IKAROSZ Utazási Iroda az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, s a férőhelyet más Utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése, ill. mérséklése végett haladéktalanul lemondani. Az Utas ez esetben köteles az IKAROSZ Utazási Irodának a közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazásra vonatkozó előírások figyelembe vételével megtéríteni.

2.3 A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát (szállás, ellátás, utazás, stb.), szervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat (vízum, biztosítások, repülőtéri illeték, üdülőhelyi díj stb.) az IKAROSZ Utazási Iroda a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon, vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli.

3. Szolgáltatás- és díjváltozások

3.1. Az IKAROSZ Utazási Iroda jogosult az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a jogszabályban előírt esetekben, azaz a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) változása, vagy az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj), vagy a deviza forintárfolyamának az IKAROSZ Utazási Iroda közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti változása miatt felemelni, azzal, hogy az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a díj az itt meghatározott okból sem emelhető.

Az iroda köteles a díjemelés mértékét és indokát az utassal írásban közölni. A díjemelés kiszámítása úgy történik, hogy az IKAROSZ Utazási Iroda az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés teljes összegével felemeli.

Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 8%, akkor az Utas a szerződéstől költségmentesen elállhat, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az utas jelen bekezdés szerinti döntéséről köteles az irodát 3 munkanapon belül írásban tett nyilatkozattal tájékoztatni.

4. Az utas elállási és módosítási joga

4.1 Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az utas köteles erről az utazási irodát írásban haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezés feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az utazási irodának az engedményezés lebonyolításának költségeit.

4.2  Ha az utas érdekkörébe tartozó okból az utazási szerződés adminisztratív jellegű módosítása válik szükségessé (pl. név pontosítása), vagy a felek az utas kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges feltételének módosításában állapodnak meg, az utas köteles az IKAROSZ Utazási Iroda módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő szerződésmódosítási költségtérítés mértékéről az utazási iroda ad tájékoztatást. Az utazási szerződés lényeges feltételének (pl. úti cél, időpont, stb.) módosítására csak az utas részéről a 4.5 pontbeli bánatpénzfizetés mellett történő elállás, és új foglalás keretei között van lehetőség.

4.3  Eltérő közlés hiányában az 4.1. és 4.2. pontban hivatkozott költségtérítés mértéke 6000,- Ft/fő összegű költségátalány.

4.4 Az IKAROSZ Utazási Iroda a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának, valamint a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának/cseréjének jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban haladéktalanul értesíteni, s amennyiben az Utas a változást írásban elfogadja, az a szerződés részévé válik. Amennyiben az Utas az értesítő levél kézhez vételétől számított 3 napon belül arra nem válaszol, az IKAROSZ Utazási Iroda jogosult az esetleges késedelemből származó költségeinek csökkentése érdekében intézkedni. Az IKAROSZ Utazási Iroda ezen magatartása következtében az Utast ért esetleges kárért nem felelős.

4.5 Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell az utazási irodával az utazás részvételi számára hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas - előzetes nyilatkozattétel nélkül - nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, és az elállás oka nem a 3.1 pontban meghatározott ok valamelyike, akkor köteles az IKAROSZ Utazási Iroda részére bánatpénzt fizetni, azzal hogy az utazás megkezdését megelőző hatvan napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhető.  A bánatpénz mértéke az utazás megkezdése előtti

  • 60-35. napig a teljes részvételi díj 10%-a
    • 34. naptól a 21. napig a teljes részvételi díj 40%-a
    • 20. naptól a 10. napig a teljes részvételi díj 80%-a
    • 9. naptól az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdése napján, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a teljes részvételi díj 100%-a.

5. Az IKAROSZ Utazási Iroda elállása

5.1 Az IKAROSZ Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti, illetve ha a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett és meghirdetett utaslétszámot nem éri el. Ha az iroda ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor az Utas választása szerint vagy visszafizeti a teljes befizetett díjat, vagy az eredetivel lehetőség szerint azonos értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb, a különbözetet az IKAROSZ Utazási Iroda visszatéríti. Legkisebb utaslétszám: Autóbuszos utazások esetén: 35 fő. Egyéb utazások esetében: tájékoztató szerint.

5.2 Amennyiben az IKAROSZ Utazási Irodán kívülálló, előre nem várt esemény vagy ok (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, időjárási okok, stb.), azaz vis major miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, az IKAROSZ Utazási Irodát felelősség nem terheli. Ilyen esetekében az IKAROSZ Utazási Iroda segítséget nyújt az Utas érdekében és költségére, ami az adott helyzetben maximálisan lehetséges.

6. Hibás teljesítés

6.1 Az utazási szerződés HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait KÖTELES az idegenvezetőnek, ha idegenvezető nincs, közvetlenül a szolgáltatónak HALADÉKTALANUL BEJELENTENI, JEGYZŐKÖNYVET FELVETETNI, vagy felvenni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni. Amennyiben a helyszíni kifogás az Utas számára elfogadhatóan nem kerülne elintézésre (pl.: a szolgáltató nem ismeri el a panaszt, nem vettek fel jegyzőkönyvet, stb.) az Utas KÖTELES az IKAROSZ Utazási Irodát a részvételi jegyen, vagy az utas tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI. A panasz bejelentése a későbbi kárrendezés feltétele. Ennek hiányában a bizonyítás az utas kötelezettsége. A segélytelefon használatának elmulasztásáért az Utas felelős. Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas felelős (Ptk. 306.§/4. bekezdés). Az IKAROSZ Utazási Iroda a beérkezett panaszokat – az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően – maximálisan 30 napos határidővel válaszolja meg.

6.2 Az IKAROSZ Utazási Iroda köteles az utazás során az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az utazási iroda és az utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, azzal, hogy az utazási iroda kártérítési felelőssége legfeljebb a részvételi díj összegének kétszereséig áll fenn.

7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

7.1 Ezen rendelkezések (útlevél és vízum beszerzése és érvényessége, a vám-, a deviza- és a közegészségügyi rendelkezések) betartásáért az Utas maga felel. Az IKAROSZ Utazási Iroda köteles a szerződés megkötése során az Utas figyelmét felhívni erre és a rendelkezések folyamatos változására. Amennyiben a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, kártérítésre nem tarthat igényt, és úgy kell tekinteni, mintha a 4.2 pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

8. Biztosítás

8.1 A RÉSZVÉTELI DÍJ A BALESET-, BETEGSÉG- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS, VALAMINT AZ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS DÍJÁT NEM TARTALMAZZA. A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) díja a részvételi díjon felül fizetendő. Útlemondási biztosítás egyénileg köthető a COLONNADE – Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe szabályzata alapján.

8.2 Az IKAROSZ Utazási Iroda a számára előírt vagyoni biztosítékra a COLONNADE – Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötött szerződést (címe: 1091 Budapest, Üllői út. 1., Cg.: 01-10-041365). A biztosítási kötvény száma: VBB67478/117754.

9. Egyéb

9.1 Az Ikarosz Utazási Iroda az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem visszamenőleg biztosíthatók.

9.2 Az Ikarosz Utazási Iroda által meghirdetett különböző kedvezmények nem vonhatóak össze.

9.3 A nagy távolságok és az előre nem várható váratlan események (pl.: baleset az autópályán, határátlépésnél várakozás, műszaki meghibásodás, stb.) miatt az autóbuszjáratok megtervezett menetideje, esetleg útvonala, az autóbusz típusa és ülésrendje megváltozhat. Az iroda mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett programot, a szálláshelyet azonos kategórián belül, az autóbusz típusát és ülésrendjét, az idegenvezető személyét a menetrendet-, és az útvonalat megváltoztassa.

9.4 Az utas, poggyászának őrizetéről, felügyeletéről saját maga gondoskodik az utazás során.

9.5 Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről minden esetben a részvételi jegyen kapnak tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfoglalni. Az Utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.

9.6 Az iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: tűz,) felelősséget nem tud vállalni.

9.7 Az IKAROSZ Utazási Iroda kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 5 nappal írásban tájékoztatja az Utast helyi képviselőjének, partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról. Ennek hiányában arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára az IKAROSZ Utazási Irodával történő kapcsolatfelvételt (keresse a részvételi jegyen, vagy az utas tájékoztatón ügyeleti telefonszámunkat), ill. arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat. Ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az információ kiadásáról kollégáink adnak tájékoztatást.

10. Jogviták rendezése

10.1 Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

10.2 Az IKAROSZ Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Felek jogvitájukra - megegyezés hiányában - a pertárgy értékétől függően a Pécsi Járásbíróság illetve a Pécsi Törvényszék illetékességét kötik ki.

Kijelentem, hogy az Utazási Szerződésben foglaltakat tudomásul vettem, aláírásommal egyidejűleg elfogadom, magamra és utastársaimra nézve kötelezőnek tekintem.

 

Út megnevezése, pozíciószáma: ………………………………………………………………………………………………………………………………... Dátuma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szerződés dátuma: Pécs, 2018. év .................................................. hó ………. nap

                                                                                  

………………………………………………………………….                                       …..………………………………………………………………..                                                                                   

                            Ikarosz Kft. Utazási Iroda                                                                                                       Utas,- vagy megbízottja                                                                                          

Az utazási szerződés egy példányát átvettem

 

 

 

ASZF - nyilatkozat

 

Nyomtatás

Összes látogató:
2760429
Ma: 127

Kiemelt ajánlataink

Paralia - Hotel Niki Apartmanház *** Paralia - Hotel Niki Apartmanház ***

WIFI ingyenes!

Hotel Akti Musson ***+ Hotel Akti Musson ***+

Úszómedencés *** szálloda

Paralia - Villa Despina Apartmanház *** Paralia - Villa Despina Apartmanház ***

Családias apartmanház, elérhető áron!

Paralia - Hotel Atlantis *** Paralia - Hotel Atlantis ***

Közvetlen tengerparti szálloda

Hotel Galini ***** Hotel Galini *****

Erdély "szívében"Erdély "szívében"

Hargita szívében

Kalandos ErdélyKalandos Erdély

IsztambulIsztambul

Rejtelmes AlbániaRejtelmes Albánia